PRIVACYVERKLARING
Marcel Versmissen
Fotograaf

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.Als u onze website gebruikt, worden geen gegevens over u verzameld.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Marcel Versmissen Fotografie. U dient zich ervan bewust te zijn dat Marcel Versmissen Fotografie niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Marcel Versmissen Fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De enige informatie die andere bezoekers van deze site van u kunnen terugvinden is een portret, waarvoor u de toestemming heeft verleend of een portret dat deel uit maakt van een “breder” beeld zoals een straatfoto.
Als fotograaf beroep ik me hierbij op mijn gerechtvaardigd belang, waarbij ik vanwege de artistieke uitingsvorm een uitzondering ben op de regel dat bijzondere gegevens (waaronder portretten) verwerkt mogen worden.
Ons gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten Wanneer u zich aanmeldt, via ons contactformulier vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Cookies Deze website maakt géén gebruik van cookies
Doeleinden Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Marcel Versmissen Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Tonen van een portfolio als kunstfotograaf (zie hierna meer in dit verband)
Derden De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Veranderingen Deze privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
Aanpassen/uitschrijven communicatie Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
Cookies uitzetten De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Vragen en feedback We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op deze website

Nog meer informatie over portretrecht, privacy en GDPR wordt hierna vermeld
Over portretrecht, auteursrecht en privacy

Portretrecht
Wet
'De auteur of de eigenaar van een portret dan wel enige andere persoon die een portret bezit of voorhandenheeft, heeft niet het recht het te reproduceren of aan het publiek mede te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig jaar na diens overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden.' (Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en naburige rechten, artikel 10).

Het portretrecht is een bijzondere beperking van het auteursrecht en vloeit voort uit de wet op de privacy. Het geeft geportretteerde personen onder bepaalde voorwaarden het recht zich te verzetten tegen publicatie van hun portret. De fotograaf heeft het auteursrecht op de door hem gemaakte foto van een persoon, maar mag deze foto niet in alle gevallen publiceren.

Is er sprake van een opdracht (door de geportretteerde) , dan heeft de geportretteerde in ieder geval het recht zelf het portret te verveelvoudigen en mag openbaarmaking alleen plaatsvinden met toestemming van de geportretteerde.

Is er geen sprake van een opdracht, dan kan de geportretteerde zich alleen tegen openbaarmaking verzetten als hij daarbij een redelijk belang heeft.

Overzichtsfoto's die gemaakt zijn op het publieke domein of tijdens publieke manifestaties (bv. activiteiten, festivals, fuiven, ...) worden niet als een overtreding van het portretrecht beschouwd, tenzij ze duidelijk op één of enkele personen focussen. Maar zelfs dan kan iemand die zich herkent op de foto en daar niet mee akkoord is zich beroepen op zijn recht op privacy om te eisen dat de foto in kwestie niet langer gebruikt wordt en vernietigd wordt.

Wanneer het gaat om minderjarigen, is de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders of voogd) nodig.

Auteursrecht
Het auteursrecht van de fotograaf behelst dat de door de fotograaf genomen foto's niet mogen gebruikt worden zonder diens toestemming, niet mogen verspreid worden en niet commercieel gebruikt. De foto's mogen ook niet bewerkt worden (bv. met photoshop) verknipt, gewijzigd zonder toestemming van de fotograaf (recht op vaderschap).

Een schilderij die niets meer is dan de overname van een foto schendt de auteursrechten van de fotograaf. Uitspraak van de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen, weergegeven op de site van De Standaard van 20/01/2015 (de zaak Jean-Marie Dedecker / Luc Tuymans)

Een foto is origineel, en geniet bescherming van het auteursrecht, wanneer deze de uitdrukking is van de intellectuele inspanning van de auteur en de stempel van zijn persoonlijkheid draagt.

Wanneer de kunstenaar in opdracht heeft gewerkt en de opdrachtgever eigenaar wordt van het werk, behoudt de kunstenaar, tenzij hij er afstand van heeft gedaan, zijn auteursrechten op het werk en dus ook zijn reproductierechten.

Afstand van auteursrechten wordt niet vermoed maar dient te worden bewezen.

De afstand kan geenszins worden afgeleid uit de afgifte van de originele foto (of dia) (Gent, 4 maart 1999, I.R. D.I., 1999, 169).
GDPR fotograaf Marcel Versmissen, verder genoemd “de fotograaf”

PROTOCOL PRIVACY AVG | GDPR 2018
Protocol Privacy AVG | GDPR 2018 de Nozem Fotografie Amersfoort
In het kader van de nieuwe wetgeving voor 2018 (AVG) heb ik volgend privacy protocol vastgesteld. Met deze verklaring geeft ik zo transparant mogelijk weer wat er met eventueel verzamelde gegevens van u wordt gedaan, hoe ze worden bewaard en waarvoor ze worden ge- bruikt.

Privacy Verklaring.
Foto’s op de mijn website/Facebook/....
Gebruik
De door mij genomen foto's worden uitsluitend gebruikt om mijn werk als kunstfotograaf te tonen aan het publiek. In dat verband wens ik genomen foto's te gebruiken voor :
Publicatie op een persoonlijk portfolio https://marcelversmissen.myportfolio.com/
Gebruiken voor het op zetten van tentoonstellingen van mijn werk;
Gebruiken als deelnemend werk aan wedstrijden m.b.t. Fotografie;
…...

Recht op verwijderen:
Alle gemaakte foto's worden dan ook zonder beperking bewaard zoals hierna omschreven.

Mocht het zo zijn dat u vindt dat u NIET deze toestemming heeft gegeven dan verzoek ik u direct een mail te sturen naar marcel.versmissen@telenet.be. Er zal dan zo snel mogelijk worden gezorgd voor het verwijderen van het betreffende beeldmateriaal, waar het oog bewaard wordt.

Andere gegevens
Andere gegevens dan het beeldmateriaal, zoals adressen, email adressen en of telefoonnummers welke herleidbaar zijn naar u als persoon, zullen met de grootste zorg digitaal worden bewaard. Op de door mij gebruikte computers , in de Cloud in een Backing Up systeem en op een aantal harde schijven als back up.

Ook hierbij geldt dat indien u dat wenst en de gegevens niet meer mogen worden bewaard, u ons een mailtje kunt sturen naar marcel.versmissen@telenet.be. Gegevens zullen dan definitief worden verwijderd.


Als fotograaf zal ik proberen aan een ieder die wordt gefotografeerd toestemming te vragen voor publicatie. We zijn in principe verplicht dit schriftelijk te doen en vast te leggen. Dit is helaas niet altijd mogelijk.

Indien er werk wordt verricht voor overkoepelende instanties, bedrijven , scholen, verenigingen en er wordt ter plaatse beeldmateriaal vastgelegd, zal de fotograaf deze genoemde opdrachtgevers vragen om de toestemming in het algemeen. De fotograaf gaat ervan uit dat genoemde instanties zelf ook een AVG protocol hebben en zichzelf, hun leden en toevallige bezoekers voldoende hebben beschermd .
Mocht alsnog blijken dat bij een publicatie iemand niet in beeld wil worden vastgelegd, dan is een mailtje voldoende om een foto te doen laten verwijderen.

Bescherming gegevens
De fotograaf zal er alles aan doen gegevens en herkenbaar beeldmateriaal te beschermen. Computers zijn goed beveiligd evenals de diverse websites. Beeldgegevens of andere privacy gevoelige gegevens zullen NOOIT met derden worden gedeeld. Ze zullen uitsluitend worden gebruikt voor de genoemde websites en of handelingen in het verlengde van de Marcel Versmissen.
Back to Top